Warto zajrzeć

- Blog
- e-pasaż
- Złote Myśli
- Ściągnij książkę
- Czytaj teraz
- Genialny mózg
- Twój portret
- Praca w domu
---------------------------

Cytaty dla Ciebie

Zapisz się teraz, a codziennie otrzymasz inspirujący, energetyczny cytat, który pozwoli Ci pozytywnie rozpocząć dzień! Zapisz się teraz.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kontakt
Szukaj
Szybkie czytanie - doskonała pamięć
-
     

Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 19
Najnowszy Użytkownik: Prezenty
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
po angielsku 2

1. philosophy teaches us to bear with equanimity the misfortunes of our neighbours - filozofia uczy nas spokojnie znosić nieszczęścia naszych sąsiadów. Oscar Wilde.


2. power of speech is given to all, wisdom of mind to few - dar mowy dany jest każdemu, dar mądrości nielicznym.


3. power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely - władza czasami korumpuje, władza absolutna korumpuje absolutnie.


4. questions are never indiscreet. Answers sometimes are - pytania nigdy nie są niedyskretne. Odpowiedzi czasami tak. Oscar Wilde.


5. right or wrong, my country - ma rację czy błądzi, to moja ojczyzna.


6. scandal: something that has to be very bad to be very good - skandal: musi być okropny, żeby był dobry.


7. scepticism is the beginning of Faith - sceptycyzm jest początkiem Wiary. Oscar Wilde.


8. science is organized knowledge - nauka to zorganizowana wiedza.


9. selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live - egoizm nie polega na tym, że się żyje tak, jak się chce, ale na tym, że wymaga się od innych, by żyli tak, jak my chcemy. Oscar Wilde.


10. self-respect is at basis of good manners - szacunek do samego siebie jest podstawą dobrych manier.


11. she laughs at everything you say. Why? Because she has fine teeth - ona śmieje się z wszystkiego, co mówisz. Dlaczego? Bo ma ładne zęby.


12.smokers and non-smokers cannot be equally free in the same carriage - palący i niepalący nie mogą być tak samo wolni w jednym przedziale.


13. solitude affects some people like wine; they must not take too much of it, for it flies to the head - samotność działa na niektórych ludzi jak wino; nie powinni zażywać jej zbyt wiele, bo im uderza do głowy.


14. solitude is fine when you are at peace with yourself and have something definite to do - samotność jest piękna, kiedy jesteś w zgodzie z samym sobą i masz coś konkretnego do roboty.


15. some people always look for a job and always avoid work - niektórzy ludzie zawsze szukają posady i zawsze unikają pracy.


16. some people have nothing else but experience - niektórzy ludzie nie mają nic prócz doświadczenia.


17. some people think that whatever is done solemnly must make sense - niektórzy myślą, że wszystko, co jest robione uroczyście, musi mieć sens.


18. something is rotten in the state of Denmark - coś się psuje w państwie duńskim (z Hamleta).


19. sometimes tolerance is another name for indifference - czasami tolerancja jest inną nazwą obojętności.


20. steel is produced from iron and poetry from suffering - stal produkuje się z żelaza, a poezję z cierpienia.


21. success depends on knowing how long it will take to succeed - sukces polega na wiedzy o tym, ile potrwa jego osiągnięcie.


22. suffering is an essential ingredient of life, the genuine yeast which cannot be replaced by any ersatz - cierpienie jest istotnym składnikiem życia, prawdziwymi drożdżami, których nie można zastąpić żadnym ersatzem.


23. taking advantage of any situation that is what some people call intelligence - czerpanie korzyści z każdej sytuacji, oto co niektórzy ludzie nazywają inteligencją.


24. talk to a man about himself and he will listen to you for hours - mów do człowieka o nim samym, a będzie cię słuchał godzinami.


25. the acquiring of culture is the developing of an avid hunger for knowledge and beauty - nabywanie kultury to rozwijanie wielkiego głodu wiedzy i piękna.


26. the acquiring of culture is the developing of an avid hunger for knowledge and beauty - nabywanie kultury to rozwijanie wielkiego głodu wiedzy i piękna.


27. the belief in a supernatural source of evil is not necessary: men alone are capable of every wickedness - wiara w nadnaturalne źródła zła nie jest konieczna: sami ludzie są zdolni do każdej podłości.


28. the best men seek for truth all their lives long - najwybitniejsi ludzie szukają prawdy przez całe swoje życie.


29. the best that one can say of most modern creative art is that it is just a little less vulgar than reality - najlepsze, co można powiedzieć o większości nowoczesnych dzieł sztuki, to to, że są trochę mniej wulgarne niż rzeczywistość. Oscar Wilde.


30. the character is a long standing habit - charakter to długotrwałe przyzwyczajenie.


31. the Creeds are believed not because they are rational, but because they are repeated - w dogmaty wierzy się nie dlatego, że są racjonalne, ale dlatego, że są często powtarzane. Oscar Wilde.


32. the discontented are the driving force of progress - niezadowoleni są siłą napędową postępu.


33. the discovery of America was the death of art - odkrycie Ameryki było początkiem śmierci sztuki. Oscar Wilde.


34. the early bird catches the worm - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.


35. the first half our life is usually ruined by our parents, and the second by our children - pierwszą połowę naszego życia zwykle marnują nam nasi rodzice, a drugą nasze dzieci.


36. the foolish man wonders at the unusual, but the wise man wonders at the usual - głupiego zdumiewa to, co niezwykłe, lecz mądrego to, co zwyczajne.


37. the future influences the present just as much as the past - przyszłość wpływa na teraźniejszość w takim samym stopniu jak przeszłość.


38. the great superiority of France over England is that in France every bourgeois wants to be an artist, whereas in England every artist wants to be a bourgeois - wielka przewaga Francji nad Anglią polega na tym, że we Francji każdy burżuj chce być artystą, podczas gdy w Anglii każdy artysta chce być burżujem. Oscar Wilde.


39. the greater the power, the more dangerous its abuse - im większa władza, tym groźniejsze jej nadużycie.


40. the greatest event in the history of the universe was the evolution of gas into genius - największym wydarzeniem w historii wszechświata była ewolucja gazu do postaci ducha.


41. the greatest fault is to be conscious of none - największą winą jest być nieświadomym niczego.


42. the greatest fool is he who thinks he is not one and all the others are - największym głupcem jest ten, kto myśli, że nim nie jest, a wszyscy inni są.


43. the happiest people seem to be those who have no particular reason for being happy except that they are so - najszczęśliwszymi ludźmi wydają się być ci, którzy nie mają szczególnych powodów, by być szczęśliwymi, prócz tego, że są szczęśliwi.


44. the less broth, the more spoons - im mniej rosołu, tym więcej łyżek.


45. the majority of husbands remind me of an orang-utan trying to play the violin - większość mężów przypomina mi orangutana próbującego grać na skrzypcach.


46. the more desperate the love the more funny it seems to others - im rozpaczliwsza jest miłość, tym śmieszniejsza wydaje się innym.


47. >> the more help man gets in his garden, the less it belongs to him - im więcej pomagają człowiekowi w jego ogrodzie, tym mniej ten ogród należy do niego.


48. the most dangerous of all falsehoods is a slightly distorted truth - trochę wypaczona prawda to najniebezpieczniejszy fałsz.


49. the nearer the bone, the sweeter the flesh - im bliżej kość, tym słodsze mięso.


50. the Negro, thanks to his temperament, appears to make the greatest amount of happiness out of the smallest capital - Murzyn, dzięki swojemu temperamentowi, zdaje się uzyskiwać największą ilość szczęścia z najmniejszego kapitału.


51. the public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing - publiczność przejawia niezdrową ciekawość wszystkiego z wyjątkiem tego, co jest warte poznania. Oscar Wilde.


52. the real tragedy of the poor is that they can afford nothing but self- denial - prawdziwą tragedią ubogich jest to, że mogą sobie pozwolić jedynie na wyrzeczenia. Oscar Wilde.


53. the reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man - rozsądny człowiek przystosowuje się do świata; nierozsądny człowiek usiłuje wytrwale dostosować świat do siebie. Dlatego cały postęp zależy od nierozsądnych ludzi.


54. the rest is silence - reszta jest milczeniem (z Hamleta).


55. the right man in the right place - właściwy człowiek na właściwym miejscu.


56. the terrible thing about the search for truth is that you find it - najgorszy w poszukiwaniu prawdy jest moment, kiedy się ją znajduje.


57. the test of good manners is being able to put up with bad ones - sprawdzianem dobrych manier jest zdolność znoszenia złych manier.


58. the true snob is a man who is afraid to admit that he is bored when he is bored - prawdziwy snob to człowiek, który boi się przyznać, że jest znudzony, kiedy się nudzi.


59. the usual pretext of those who make others unhappy is that they do it for their own good - częstą wymówką tych, którzy czynią innych nieszczęśliwymi, jest to, że robią to dla ich dobra.


60. the way to be a bore is for an author to say everything - autor staje się nudziarzem, gdy chce powiedzieć wszystko.


61. the wealthiest are by no means the happiest - najbogatsi bynajmniej nie są najszczęśliwsi.


62. the world is a stage, but the play is badly cast - świat jest sceną, ale sztuka jest źle obsadzona. Oscar Wilde.


63. the worst of having a romance of any kind is that it leaves one so unromantic - najgorszą stroną romansu jest to, że człowiek przestaje być romantyczny. Oscar Wilde.


64. the youth of America is their oldest tradition. It has been going on now for three hundred years - młodość Ameryki jest jej najstarszą tradycją. Trwa ona już trzysta lat. Oscar Wilde.


65. there are only three ways by which an individual can get rich: by work, by gift, or by theft - istnieją tylko trzy sposoby wbogacenia się: przez pracę, przez podarunek albo przez kradzież.


66. there are only two sure means of forgetfulness known to man: work and drink, and, of the two, work is the more economical - ludziom są znane tylko dwa skuteczne sposoby zapomnienia: praca i alkohol, a z tych dwóch praca jest ekonomiczniejsza.


67. there are so many things one can do without - jest tak wiele rzeczy, bez których można się obejść.


68. there have been as many martyrs for bad causes as for good ones - złe sprawy miały tyle samo męczenników, co dobre.


69. there is no cure for birth and death save to enjoy the interval - nie ma lekarstwa na urodziny i śmierć, pozostaje cieszyć się tym, co pomiędzy.


70. there is no place like home - nie ma jak w domu.


71. there is no sin except stupidity - jedynym grzechem jest głupota. Oscar Wilde.


72. there is no smoke without fire - nie ma dymu bez ognia.


73. there is nothing more horrible than imagination without taste - nie ma nic okropniejszego niż wyobraźnia bez smaku.


74. there is nothing so unlucky as depending on luck - to nieszczęście, kiedy wszystko zależy od szczęścia.there is nothing wrong with sobriety in moderation - nie ma nic złego w umiarkowanej trzeźwości.


75. there is this difference between happiness and wisdom: he that thinks himself the happiest man, really is so; but he that thinks himself the wisest is generally the greatest fool - taka jest różnica między szczęściem, a mądrością: ten, kto uważa się za najszczęśliwszego, jest nim rzeczywiście, ale ten, kto uważa się za najmądrzejszego, jest przeważnie największym głupcem.


76. they quarrel about trifles because they hate each other - kłócą się o drobiazgi, ponieważ się nienawidzą.


77. those who are at war with others are not at peace with themself - ci, co wojują z innymi, nie są w zgodzie z samym sobą.


78. though all society is founded on intolerance all improvement is founded on tolerance - jakkolwiek życie społeczne opiera się na nietolerancji, cały postęp wynika z tolerancji.


79. thought depends on the stomach, but in spite of that, those who have the best stomachs are not the best thinkers - żołądek ma wpływ na myśli człowieka, jednak ci, co mają najlepsze żołądki, nie są najlepszymi myślicielami.


80. time is money - czas to pieniądz.


81. time is waste of money - czas to marnotrawstwo pieniędzy. Oscar Wilde.


82. to admire is the only way of imitating without losing originality - podziw to jedyny sposób imitacji bez utraty oryginalności.


83. to be happy add to your possessions but subtract from your desires - ażeby być szczęśliwym, dodawaj do tego, co masz, i odejmuj od tego, co pragniesz.


84. to be happy at home is the most important condition of a good life - być szczęśliwym w domu to najważniejszy warunek dobrego życia.


85. to be natural is such a very difficult pose to keep up - naturalność to bardzo trudna do utrzymania poza. Oscar Wilde.


86. to be on the spot when the opportunity for greatness occurs is the essential thing - istotną sprawą jest być na miejscu, kiedy pojawia się szansa na wielkość.


87. to be or not to be, that is the question - być albo nie być, oto jest pytanie (z Hamleta).


88. to die for one's theological beliefs is the worst use a man can make of his life - umrzeć za swoje przekonania religijne to najgorsza rzecz, jaką człowiek może zrobić ze swoim życiem. Oscar Wilde.


89. to fall in love with a woman is to fall in love with life and with oneself - zakochać się w kobiecie to znaczy zakochać się w życiu i w samym sobie.


90. to laugh at men of sense is the privilege of fools - śmiać się z rozumnych ludzi to przywilej głupców.


91. to like what you have is to have what you like - lubić to, co się ma, to znaczy mieć to, co się lubi.


92. to profit from good advice demands more wisdom than to give it - trzeba więcej rozumu, żeby skorzystać z dobrej rady, niż żeby jej udzielić.


93. to recommend thrift to the poor is both grotesque and insulting - zalecać oszczędność ubogim to groteskowe i oburzające. Oscar Wilde.


94. to regret one's own experiences is to arrest one's own development - żałować własnych doświadczeń to zatrzymać własny rzwój. Oscar Wilde.


95. to say that a man is vain means merely that he is pleased with the effect he produces on other people. A conceited man is satisfied with the effect he produces on himself - powiedzieć o kimś, że jest próżny, oznacza po prostu, że jest on zadowolony z wrażenia, jakie robi na innych. Zarozumiały człowiek odczuwa satysfakcję, gdy robi wrażenie na samym sobie.


96. to turn events into ideas is the function of literature - zamienić wydarzenia w idee to funkcja literatury.


97. to win back my youth there is nothing I wouldn't do except take exercise, get up early, or be a useful member of community - zrobiłbym wszystko, aby odzyskać swoją młodość, z wyjątkiem gimnastyki, wczesnego wstawania i bycia użytecznym członkiem społeczeństwa. Oscar Wilde.


98. truth crushed to earth will rise again - prawda wdeptana w ziemię odrośnie.


99. truth is always paradoxical - prawda jest zawsze paradoksalna.


100. visits always give pleasure: if not the coming, then the going - wizyty zawsze sprawiają przyjemność: jeśli nie wtedy, gdy się zaczynają, to przynajmniej wtedy, gdy się kończą.


101. water taken in moderation can't hurt anybody - woda pita z umiarkowaniem nikomu nie może zaszkodzić.


102. we all find time to do what we really want to do - na to, co naprawdę chcemy robić, zawsze znajdujemy czas.


103. we are always bored by those whom we bore - zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.


104. we are always bored by those whom we bore - zawsze nudzą nas ci, których my nudzimy.


105. we are interested in others when they are interested in us - interesujemy się innymi, jeśli oni interesują się nami.


106. we are not satisfied to be right, unless we can prove others to be quite wrong - nie jesteśmy usatysfakcjonowani tym, że mamy rację, jeśli nie możemy udowodnić, że inni mylą się całkowicie.


107. we are tired by the work we do not do, not by what we do - jesteśmy zmęczeni pracą, której nie wykonujemy, nie zaś pracą, którą wykonujemy.


108. we hardly find any person of good sense save those who agree with us - rzadko uznajemy jakichś ludzi za rozsądnych, chyba że się z nami zgadzają.


109. we learn from experience that men never learn from experience - z doświadczenia wiemy, że ludzie niczego nie potrafią się nauczyć z doświadczenia.


110. we live in the age in which people are so industrious that they become absolutely stupid - żyjemy w czasach, w których ludzie są tak zapracowani, że głupieją zupełnie. Oscar Wilde.


111. we must make the world honest before we can honestly say to our children that honesty is the best policy - musimy zbudować uczciwy świat, zanim będziemy mogli uczciwie powiedzieć naszym dzieciom, że uczciwość to najlepszy sposób postępowania.


112. we must not look for a calm life in the age of jets - nie wolno nam szukać spokojnego życia w epoce odrzutowców.


113. we often read with as much talent as we write - często czytamy z takim samym talentem, z jakim piszemy.


114. we profit little from books we don't enjoy - niewiele dają nam książki, które nie sprawiają nam radości.


115. what a dustbin is the memory of a man who never forgets - jakimż śmietnikiem jest pamięć człowieka, który niczego nie zapomina.


116. what a man thinks of himself, influences his fate - to, co człowiek myśli o sobie, wpływa na jego los.


117. what begins in happiness is doomed to end in misery - to, co zaczyna się szczęśliwie, musi się źle skończyć.


118. what holy cities are to nomadic tribes: a symbol of race and a bond of union, great books are to the wandering souls of men: they are the Meccas of the mind - czym święte miasta są dla koczowniczych plemion: symbolem plemienia i łącznikiem wspólnoty, tym są wielkie książki dla zbłąkanych dusz ludzi: Mekkami umysłu.


119. what is a highbrow? He is a man who has found something more interesting than women - Kto to jest intelektualista? To ktoś, kto znalazł coś bardziej interesującego niż kobiety.


120. what is love? The need to escape from oneself - co to jest miłość? Potrzeba ucieczki od samego siebie.


121. what is not useful to any is harmful to all - co nie jest pożyteczne dla nikogo, jest szkodliwe dla wszystkich.


122. what is written without effort is usually read without pleasure - to, co zostało napisane bez wysiłku, czyta się zwykle bez przyjemności.


123. when a man acts he is a puppet. When he describes he is a poet - kiedy człowiek działa, jest marionetką. Kiedy opisuje, jest poetą. Oscar Wilde.


124. when a man gets talking about himself he seldom fails to be eloquent - kiedy człowiek mówi o sobie, zawsze jest elokwentny.


125. when a man has no enemy left there must be something mean about him - jeśli człowiek nie ma żadnych wrogów, to musi być w nim coś nikczemnego. Oscar Wilde.


126. when a man is tired of London he is tired of life - kiedy człowiek jest zmęczony Londynem, jest zmęczony życiem.


127. when one is in love one begins by deceiving oneself, and one ends by deceiving others - zakochany człowiek najpierw oszukuje sam siebie, a potem innych.


128. when people agree with me I always feel that I must be wrong - kiedy ludzie zgadzają się ze mną, to zawsze czuję, że muszę się mylić.


129. when the gods wish to punish us they answer our prayers - kiedy bogowie chcą nas ukarać, spełniają nasze prośby. Oscar Wilde.


130. when the public describe a work as grossly immoral, they mean that the artist has said or made a beautiful thing that is true - kiedy publiczność określa jakieś dzieło jako niemoralne, to znaczy, że artysta powiedział lub stworzył piękną rzecz, która jest prawdziwa. Oscar Wilde.


131. when you walk or ride a bike you see the country at your own speed - jeśli spacerujesz albo jedziesz na rowerze, oglądasz kraj z własną szybkością.


132. where it is duty to worship the sun, it is a crime to examine the laws of heat - tam, gdzie obowiązkiem jest czcić słońce, badanie praw ciepła jest przestępstwem.


133. where there is a will there is a way - gdy istnieje wola, znajdzie się sposób.


134. while an author is yet living, we estimate his powers by his worst performance; and when he is dead, we rate them by his best - dopóki autor jeszcze żyje, oceniamy jego moce twórcze według jego najgorszego dzieła; gdy umrze, według najlepszego.


135. who is loved by everybody has much trouble - kto jest kochany przez wszystkich, ma dużo kłopotów.


136. wisdom denotes the pursuing of the best ends by the best means - mądrość to dążenie do najlepszych celów najlepszymi środkami.


137. wishful thinking - branie własnych pragnień za rzeczywistość


138. with freedom, flowers, books and the moon, who could not be perfectly happy? - mają wolność, kwiaty, książki i księżyc, któż nie byłby w pełni szczęśliwy? Oscar Wilde.


139. women are the most reliable as they have no memory for the important - na kobietach najbardziej można polegać, ponieważ nie pamiętają tego, co ważne. Oscar Wilde.


140. women love us for our defects. If we have enough of them they will forgive us even our superior intellects - kobiety kochają nas za nasze wady. Jeśli mamy ich dostatecznie dużo, przebaczą nam nawet naszą wyższą inteligencję.


141. you can't see much in a little town but what you hear makes up for it - niewiele można zobaczyć w małym mieście, ale to, co można tam usłyszeć, wynagradza ten niedostatek.


142. yawn is at least an honest opinion - ziewanie jest przynajmniej szczerą opinią.


143. you are not permitted to kill a woman who has injured you, but nothing forbids you to reflect that she is growing older every minute - nie wolno ci zabić kobiety, która cię zraniła, ale nic nie zabrania ci zauważyć, że z każdą minutą staje się coraz starsza.


144. you can never plan the future by the past - nie można przewidzieć przyszłości na podstawie przeszłości.


145. you can tell a man by his work - poznać człowieka po jego pracy.


146. you can't be independent of all people - nie można być niezależnym od wszystkich.


147. you can't tell an honest man from a rogue, at least not at the first sight - nie można odróżnić porządnego człowieka od łotra, przynajmniej na pierwszy rzut oka.


148. you may be sure that when a man begins to call himself a "realist", he is preparing to do something he is secretly ashamed of doing - możesz być pewnien, że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą", zamierza zrobić coś, czego się w głębi duszy wstydzi.


149. you may be sure that when a man begins to call himself a "realist", he is preparing to do something he is secretly ashamed of doing - możesz być pewnien, że kiedy ktoś zaczyna nazywać siebie "realistą", zamierza zrobić coś, czego się w głębi duszy wstydzi.


150. you shall judge of a man by his foes as well as by his friends - człowieka można osądzać zarówno po jego wrogach, jak i przyjaciołach.


151. youth is the one thing worth having - młodość to jedyna rzecz, którą warto mieć. Oscar Wilde.


152.


153.


154.


155.


156.


157.


158.


159.


160.


Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości

Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma

Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje

Darmowe książki

Największa księgarnia w sieci

 
...
Sentencje

Cytaty
Aforyzmy

- Bóg
- czas
- człowiek
- dobro
- dzieci
- erotyczne
- filozofia
- głupota
- kobieta
- kobieta 2
- mądrość
- miłość
- moralność
- nadzieja
- przyjaźń
- przysłowia
- przysłowia 2
- przysłowia 3
- różne mix
- różne mix 2
- różne mix 3
- sukces
- szczęście
- świat
- wiara
- wolność
- zdrowie
- życie

- łacińskie
- łacińskie 2

- po angielsku
- po angielsku 2

życzenia

- urodzinowe
- Boże Narodzenie
- Nowy Rok
- Dzień Ojca
- Dzień Matki

Wasze wiersze

- 2011

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_____
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bramkarz999
20.04.2012 11:53:42
Jak myślicie, czy [url=http://www.accesscon
trol.pl/]bramki obrotowe[/url] na stadionach zwiększają bezpieczeństwo?


Biznesplan
17.04.2012 19:53:32
Witam wszystkich, jestem tu nowy smiley

Czekolada
16.04.2012 15:55:11
Witam wszystkich. Zapraszam na fajną stronę : [url=http://chocolissimo.
pl/]czekolada[/url]. Kasa dla Ciebie! [url=http://www.seopilot.
pl/webmaster/?session=3af
a6da413a4614a68c743b762de


Czekolada
16.04.2012 15:54:43
Witam

Alutherm
16.04.2012 14:23:59
hi

Kostka brukowa
11.04.2012 14:43:25
hej

baki49
11.04.2012 12:27:58
hej


* Inspirujące cytaty sukcesu * Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości * Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma * Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje * cytaty wikipedia *

* aforyzmy wikipedia * sentencje, maksymy wikipedia *


471,781 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie