Warto zajrzeć

- Blog
- e-pasaż
- Złote Myśli
- Ściągnij książkę
- Czytaj teraz
- Genialny mózg
- Twój portret
- Praca w domu
---------------------------

Cytaty dla Ciebie

Zapisz się teraz, a codziennie otrzymasz inspirujący, energetyczny cytat, który pozwoli Ci pozytywnie rozpocząć dzień! Zapisz się teraz.

Zgadzam się z Polityką Prywatności

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Linki
Kontakt
Szukaj
Szybkie czytanie - doskonała pamięć
-
     

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 19
Najnowszy Użytkownik: Prezenty
Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy - Albert Einstein
Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program
po angielsku (tłumaczenie)

1. a bad woman is a sort of woman a man never gets tired of - zepsuta kobieta należy do tego rodzaju istot, których mężczyźni nigdy nie mają dosyć.

- Oscar Wilde


2. a bore deprives you of solitude without providing you with company - nudziarz pozbawia cię samotności, nie zapewniając towarzystwa.


3. a bore is a man who talks when you want him to listen - nudziarz to człowiek, który mówi, kiedy chcesz, żeby słuchał.


4. a boy becomes a man when he stops asking his father for money and requests a loan - chłopiec staje się mężczyzną, kiedy przestaje prosić ojca o pieniądze, a domaga się pożyczki.


5. a cad is a man who kisses and tells - cham to ktoś, kto mówi, gdy całuje.


6. a classic is something that everybody wants to have read and nobody wants to read - klasyka to dzieła, które każdy chce znać, ale których nikt nie chce czytać.


7. a friend to all is a friend to none - przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.


8. a fool must now and then be right by chance - i głupiec od czasu do czasu musi przez przypadek mieć rację.


9. a gentleman is a man who has respect for those who can be of no possible service to him - dżentelmen to człowiek, który ma szacunek dla tych, którzy nie mogą mu oddać żadnej przysługi.


10. a gentleman is never rude, except on purpose - dżentelmen nigdy nie jest niegrzeczny, chyba że umyślnie.


11. a good listener makes more friends than a good talker - dobry słuchacz ma więcej przyjaciół niż dobry mówca.


12.a good scare is worth more than good advice - lepiej dobrze nastraszyć niż udzielać dobrych rad.


13. a good woman is known by what she does, a good man by what he doesn't do - zacną kobietę poznać po tym, co robi, zacnego mężczyznę po tym, czego nie robi.


14. a great man is he who has not lost the heart of a child - wielkim człowiekiem jest ten, kto nie zatracił serca dziecka.


15. a great poet is the most unpoetical of creatures - wielki poeta jest nadzwyczaj niepoetycznym stworzeniem.

- Oscar Wilde.


16. a great statesman, like a good housekeeper, knows that cleaning has to be done every morning - wielki polityk, tak jak dobry dozorca domu, wie, że czystkę trzeba robić codziennie.


17. a highbrow is a kind of person who looks at a sausage and thinks of Picasso - intelektualista to człowiek, który patrzy na kiełbasę, a myśli o Picasso.


18. a highbrow is a person educated beyond his intelligence - intelektualista to człowiek wykształcony ponad możliwości swojej inteligencji.


19. a lie has no legs - kłamstwo ma krótkie nogi.


20. a man is as old as he feels and a woman as old as she looks - mężczyzna ma tyle lat, na ile się czuje, kobieta tyle, na ile wygląda.


21. a man is like a phonograph with half a dozen records. You soon get tired of them all; and yet you have to sit at table whilst he reels them off to every new visitor - człowiek jest jak gramofon z paroma płytami. Szybko jesteś nimi znudzony; a jednak musisz siedzieć przy stole, gdy ten odgrywa je dla każdego nowego gościa.


22. a man who is going to commit an inhuman act excuses himself by saying "I'm only human after all" - człowiek, który zamierza popełnić jakiś nieludzki czyn, usprawiedliwia się, mówiąc "Jestem w końcu tylko człowiekiem".


23. a man who knows he is a fool is not a great fool - człowiek, który wie, że jest głupcem, nie jest taki głupi.


24. a man who won't lie to a woman has very little consideration for her feelings - mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.


25. a modest girl never pursues a man; nor does a mouse-trap pursue a mouse - skromna dziewczyna nigdy nie goni za mężczyznami; tak jak pułapka na myszy nie ściga myszy.


26. a new acquaintance is like a new book. I prefer it, even if bad, to a classic - nowa znajomość jest jak nowa książka. Wolę ją, nawet gdy jest zła, od starej.


27. a perfect guest makes his host feel at home - doskonały gość to taki, przy którym gospodarz czuje się jak u siebie w domu.


28. a person may cause evil not only by his action but also by his inaction - można czynić zło nie tylko swoim działaniem, ale także zaniechaniem działania.


29. a pessimist is a fellow who lives with an optimist - pesymista to facet, który żyje z optymistką.


30. a pessimist is a man who thinks everybody as nasty as himself and hates them for it - pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami, jak on sam, i nienawidzi ich za to.


31. a poet can survive anything but a misprint - poeta zniesie wszystko, tylko nie błąd drukarski. Oscar Wilde.


32. a poet that fails in writing becomes a bitter critic - poeta, któremu się nie wiedzie w pisaniu, staje się ciętym krytykiem.


33. a politician divides mankind into two classes: tools and enemies - polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.


34. a psychologist is a man who watches everybody else when a beautiful girl enters the room - psycholog to facet, który obserwuje innych, kiedy piękna dziewczyna wchodzi do pokoju.


35. a reasonable number of fleas is good for a dog: keeps him from brooding over being a dog - umiarkowana ilość pcheł jest dobra dla psa: nie pozwala mu ponuro rozmyślać o swojej psiej doli.


36. a rich man can't imagine poverty - bogaty człowiek nie umie wyobrazić sobie biedy.


37. a room without books is a body without soul - pokój bez książek to ciało bez duszy.


38. a scholar who cherishes a love of comfort is not fit to be deemed a scholar - uczony, który kocha wygodę, nie jest godzien, by go uważano za uczonego.


39. a selfish man is indifferent to people he can't use for his purpose - egoista jest obojętny dla ludzi, których nie może wykorzystać do swoich celów.


40. a sense of duty is useful in work, but offensive in personal relations - obowiązkowość jest pożyteczna w pracy, ale przykra w stosunkach międzyludzkich.


41. a successful man is one who earns more than his wife can possibly spend - mężczyzna, któremu się wiedzie, to taki, który zarabia więcej, niż jego żona jest w stanie wydać.


42. a teacher who is impatient for his pupils is only human - nauczyciel, który nie ma cierpliwości dla swoich uczniów jest tylko człowiekiem.


43. accidents are accidents only to ignorance - przypadki są przypadkami tylko dla ignorantów.


44. acquaintance: a person whom we know well enough to borrow from but not well enough to lend to - znajomy: ktoś, kogo znamy dostatecznie dobrze, żeby od niego pożyczać, ale niewystarczająco dobrze, żeby jemu pożyczać.


45. adopt the pace of nature: her secret is patience - dostosuj się do tempa natury: jej sekretem jest cierpliwość.


46. advertising makes you think you have longed all your life for something you never even heard of before - reklama każe ci myśleć, że przez całe swoje życie marzyłeś o czymś, o czym wcześniej nigdy nawet nie słyszałeś.


47. all political parties die at last of swallowing their own lies - wszystkie partie polityczne umierają w końcu zatrute własnymi kłamstwami.


48. almost every wise saying has an opposite one, no less wise, to balance it - prawie wszystkie mądre tezy mają dla równowagi równie mądre antytezy.


49. always mistrust a subordinate who never finds fault with his superior - nigdy nie ufaj podwładnemu, który nie znajduje wad u swojego przełożonego.


50. an alarm clock: a device for waking a childless household - budzik: urządzenie do budzenia domu, w którym nie ma dzieci.


51. an honest minister asks what recommends a man, a corrupt one, who - uczciwy minister pyta, co rekomenduje człowieka, skorumpowany, kto.


52. an ordinary man would rather read the life of the cruellest pirate that ever lived than that of the wisest philosopher - zwykły człowiek chętniej przeczyta biografię najokrutniejszego pirata, jaki kiedykolwiek żył na świecie, niż żywot najmędrszego z filozofów.


53. any sort of peace with our fellow-citizens seems to me preferable to civil war - każdy rodzaj pokoju z naszymi współobywatelami wydaje mi się lepszy niż wojna domowa.


54. anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend's success - każdy umie współczuć przyjacielowi w nieszczęściu, ale trzeba bardzo szlachetnej natury, żeby cieszyć się z sukcesu przyjaciela.


55. apology is politeness too late - przeprosiny to grzeczność poniewczasie.


56. as long as a woman can look ten years younger than her own daughter, she is perfectly satisfied - dopóki kobieta wygląda dziesięć lat młodziej niż jej córka, dopóty jest całkowicie zadowolona.

- Oscar Wilde


57. at sixty man learns how to value home - koło sześćdziesiątki człowiek uczy się cenić dom.


58. beauty makes idiots sad and wise men merry - piękno zasmuca idiotów, a cieszy mądrych.


59. birth is the cause of death - narodziny są przyczyną śmierci.


60. blessed is the man who, having nothing to say, abstains from giving us wordy evidence of the fact - błogosławiony niech będzie człowiek, który nie mając nic do powiedzenia, powstrzymuje się od dania nam słownego dowodu na to.


61. caress your sentence tenderly, it will end by smiling to you - pieść swoją frazę czule, a w końcu się do ciebie uśmiechnie.


62. character is what you are in the dark - chrakter to to, czym jesteś po ciemku.


63. children are so expensive that only the poor can afford them - dzieci są tak kosztowne, że tylko biedni mogą sobie na nie pozwolić.


64. choose your wife rather by your ear than by your eye - wybieraj żonę raczej uchem niż okiem.


65. commit a sin twice and it will not seem to you a crime - popełnij zły uczynek dwa razy, a przestaniesz go uważać za grzech.


66. conscience: another man within me who is angry with me - sumienie: inny człowiek we mnie, który jest na mnie zły.


67. conversation between Adam and Eve must have been difficult at times because they had nobody to talk about - konwersacja między Adamem i Ewą musiała być czasami trudna, ponieważ nie mieli kogo obmawiać.


68. corruption of the best becomes the worst - najgorsze jest zepsucie najlepszego (zepsute najlepsze staje się najgorszym).


69. creativity is the art of taking a fresh look at old knowledge - twórczość to umiejętność nowego spojrzenia na starą wiedzę.


70. curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last - ciekawość jest dla wielkich i wydajnych umysłów pierwszą i ostatnią namiętnością.


71. curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a vigorous intellect - ciekawość jest jedną ze stałych i pewnych cech wielkiego intelektu.


72. cynic: a man who knows the price of everything and the value of nothing - cynik: człowiek, który zna cenę wszystkiego, lecz nie zna wartości niczego.


73. daring ideas are like chessmen moved forward: they may be beaten but they start a winning game - śmiałe idee są jak pionki w szachach: mogą być zbite, ale rozpoczynają zwycięską partię.


74. defend me from my friends: my enemies never call when I have work to do - broń mnie przed moimi przyjaciółmi: moi wrogowie nigdy nie dzwonią, kiedy jestem zajęty.


75. diamond cuts diamond - trafiła kosa na kamień.


76. dictionaries are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expected to go quite true - słowniki są jak zegarki: najgorszy jest lepszy niż żaden, ale nawet od najlepszego nie można oczekiwać całkowitej precyzji.


77. discussion: a method of confirming others in their errors - dyskusja: metoda utwierdzania innych w ich błędach.


78. do all the work you can: that is the whole philosophy of a good life - pracuj tyle, ile możesz: oto cała filozofia dobrego życia.


79. do you love life? Then don't waste time, for that is the stuff life is made of - Kochasz życie? To nie trać czasu, bo czas jest życia budulcem.


80. don't pass a temptation lightly by: it may never come again - nie przechodź obojętnie obok pokusy: może się już nigdy nie pojawić.


81. don't put all your eggs into one basket - nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.


82. don't put all your eggs into one basket - nie wkładaj wszystkich swoich jajek do jednego koszyka.


83. duty is what we expect from others - obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.


84. early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise - kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.


85. eat with the rich, but go to play with the poor, who are capable of joy - jedz z bogatymi, ale baw się z biednymi, bo oni umieją się cieszyć.


86. eat with the rich, but go to play with the poor, who are capable of joy - jedz z bogatymi, ale baw się z biednymi, bo oni umieją się cieszyć.egotist: a man who tells you those things about himself which you intended to tell him about yourself - egotysta: człowiek, który mówi ci o sobie takie rzeczy, jakie ty o sobie zamierzałeś powiedzieć jemu.


87. empty barrels make the most sound - puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki.


88. etiquette requires us to admire the human race - etykieta wymaga od nas, abyśmy podziwiali rodzaj ludzki.


89. every complaints of his memory and no one complaints of his judgment - każdy skarży się na swoją pamięć, a nikt nie skarży się na swój rozum.


90. every hero becomes a bore at last - każdy bohater staje się w końcu nudziarzem.


91. every man has a perfect right to his opinion, provided it agrees with ours - każdy człowiek ma pełne prawo do swojego zdania, po warunkiem że zgadza się z naszym.


92. everybody in good society holds exactly the same opinions - w dobrym towarzystwie wszyscy mają dokładnie takie same opinie. Oscar Wilde.


93. everybody knows that it is much harder to turn word into deed than deed into word - każdy wie, że o wiele trudniej jest zamienić słowo w czyn niż czyn w słowo.


94. everybody knows that man has a lot of faults just as woman has, but it takes the opposite sex to bring them to light - każdy wie, że mężczyzna ma mnóstwo wad, podobnie kobieta, ale trzeba przeciwnej płci, żeby te wady wyszły na jaw.


95. everyone is a moon and has a dark side which he doesn't show to anybody - każdy jest księżycem i ma ciemną stronę, której nie pokazuje nikomu.


96. in their first passion women are in love with their lover; in the rest, with love - na początku kobiety zakochane są w swoich kochankach, potem tylko w miłości.


97. in this age when it is said of a man "he knows to live" it may be implied he is not very honest - kiedy w dzisiejszych czasach mówi się o kimś, że "umie żyć", można z tego wnioskować, że nie jest zbyt uczciwy.


98. industry is the root of all ugliness - pracowitość jest źródłem wszelkiej brzydoty. Oscar Wilde.


99. instead of loving your enemies treat your friends a little better - zamiast kochać swoich wrogów, traktuj trochę lepiej swoich przyjaciół.


100. intelligence is like a river: the deeper it is, the less noise it makes - inteligencja jest jak rzeka: im jest głębsza, tym mniej robi hałasu.


101. it is a dirty bird which fouls its own nest - zły to ptak, co własne gniazdo kala.


102. it is a double pleasure to deceive the deceiver - to podwójna przyjemność oszukać oszusta.


103. it is a glorious thing to be indifferent to suffering, but only to one's own suffering - wspaniałą rzeczą jest być obojętnym na cierpienia, ale tylko na swoje cierpienia.


104. it is a wise talker who knows when he has nothing to say - mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.


105. it is absurd to divide people into good and bad. People are either charming or tedious - to absurd dzielić ludzi na dobrych i złych. Ludzie są albo czarujący, albo nudni. Oscar Wilde.


106. it is almost a definition of a gentleman to say he is one who never inflicts pain - to niemal definicja dżentelmena powiedzieć o kimś, że jest tym, który nigdy nie zadaje bólu.


107. it is always nice to be expected and not to arrive - zawsze przyjemnie jest być oczekiwanym i nie przybyć. Oscar Wilde.


108. it is better to give than to lend, and it costs about the same - lepiej jest dawać, niż pożyczać, tym bardziej że kosztuje to prawie tyle samo.


109. it is batter to have a permanent income than to be fascinating - lepiej jest mieć stały dochód niż być czarującym. Oscar Wilde.


110. it is better to travel hopefully than to arrive - lepiej podróżować z nadzieją, niż przyjechać.


111. it is difficult not to be unjust to what one loves - trudno jest nie być niesprawiedliwym dla osoby, którą się kocha.


112. it is easier to get money than to keep it - łatwiej zdobyć pieniądze, niż je zatrzymać.


113. it is easier to produce ten volumes of philosophical writing than to put one principle into practice - łatwiej jest spłodzić dziesięć tomów dzieł filozoficznych, niż zastosować jedną zasadę w praktyce.


114. it is easy to bear the misfortunes of others - łatwo jest znosić nieszczęścia innych.


115. it is easy to stand a pain but difficult to stand an itch - łatwo jest wytrzymać ból, trudno jest znieść łaskotanie.


116. it is many a slip between the cup and the lip - między ustami a brzegiem pucharu wiele się może wydarzyć.


117. it is never too late to mend - nigdy nie jest za późno, żeby się poprawić.


118.it is no use saying "We are doing our best." You have got to succeed in doing what is necessary - nie ma sensu mówić "Robimy, co w naszej mocy."Musicie robić to, co konieczne.


119. it is not enough to do good; one must do it in the right way - nie wystarczy czynić dobrze; trzeba to robić we właściwy sposób.


120. it is not lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriages - nie brak miłości, ale przyjaźni, czyni małżeństwa nieszczęśliwymi.


121. it is often said that force is no argument. That, however, entirely depends on what one wants do prove - często się mówi, że przemoc nie jest żadnym argumentem. Zależy to jednak od tego, co chce się udowodnić. Oscar Wilde.


122. it is one of functions of literature to turn truisms into truths - oto jedna z funkcji literatury: przemienić truizmy w prawdy.


123. it is only in literature that coincidences seem unnatural - tylko w literaturze zbiegi okoliczności wydają się nienaturalne.


124. it is so easy to convert others. It is so difficult to convert oneself - tak łatwo jest nawracać innych. Tak trudno jest nawrócić samego siebie. Oscar Wilde.


125.it is the customary fate of new truths to begin as heresies and to end as superstitions - to zwykły los nowych prawd: na początku są herezjami, a kończą jako zabobony.


126. it is the first step that is troublesome - tylko pierwszy krok jest trudny.


127. it often takes a speaker twice as long to tell what he thinks as to tell what he knows - mówca często potrzebuje dwa razy więcej czasu, żeby powiedzieć, co myśli, niż żeby powiedzieć, co wie.


128. it requires a very unusual mind to undertake the analysis of the obvious - trzeba niezwykłego umysłu, by podjąć się analizy oczywistości.


129. it takes two to make a quarrel - trzeba dwojga do kłótni.


130. it's a great man who can laugh at his misfortunes - wielkim człowiekiem jest ten, kto umie się śmiać ze swoich niepowodzeń.


131. it's a long way to Tipperary - daleka jest droga do celu.


132. it's sweet to be remembered, but it's often cheaper to be forgotten - słodko jest być pamiętanym, ale często taniej jest być zapomnianym.


133. journalism is unreadable, and literature is not read - publicyctyka jest nie do czytania, literatura nie jest czytana. Oscar Wilde.


134. just as we suffer from excess in all things so we suffer from excess in literature - tak jak cierpimy z powodu nadmiaru wszędzie indziej, tak też cierpimy z powodu nadmiaru w literaturze.


135. keep smiling - zachowaj pogodę, nie martw się.


136. killing time is not so much murder as suicide - zabijanie czasu to nie tyle zabójstwo, co samobójstwo.


137. lack of imagination is the basis of action - podstawą działania jest brak wyobraźni. Oscar Wilde.


138. language is the parent, and not the child, of thought - język jest ojcem, a nie dzieckiem myśli. Oscar Wilde.


139. last but not least - ostatni co do kolejności, ale nie najmniej ważny.


140. learning has gained most from those books from which the printers have lost - nauka zyskała najwięcej dzięki tym książkom, na których stracili wydawcy.


141. learning makes a good man better and an ill man worse - wiedza czyni dobrego człowieka lepszym, a złego gorszym.


142. life is a hospital, in which every patient wants to change his bed - życie to szpital, w którym każdy pacjent chce zmienić łóżko.


143. life is a matter about which we are lost if we reason too little or too much - życie to sprawa, w której się gubimy, gdy rozmyślamy za mało albo za dużo.


144. life is a tragedy for those who feel and a comedy for those who think - życie jest tragedią dla tych, co czują, a komedią dla tych, co myślą.


145. life is the art of drawing sufficient conclusions from insufficient premises - życie to wyciąganie właściwych wniosków z niewystarczających przesłanek.


146. like most people who try to exhaust a subject, he exhausted his listeners - jak wszyscy, którzy usiłują wyczerpać temat, wyczerpał swoich słuchaczy. Oscar Wilde.


147. listening patiently to people's confessions and complaints you win their friendship - wysłuchając cierpliwie zwierzeń i skarg ludzi, zyskasz ich przyjaźń.


148. little minds are interested in extraordinary things; great minds are interested in the commonplace - małe umysły interesują się tym, co nadzyczajne; wielkie umysły interesują się zwykłymi sprawami.


149. little minds are wounded by the smallest thing - małe umysły ranią najmniejsze drobiazgi.


150. love is the only way out of solitude - miłość to jedyne wyjście z samotności.


151. love is the triumph of imagination over intelligence - miłość to zwycięstwo wyobraźni nad inteligencją.


152. make hay while the sun shines - zbieraj siano, póki słońce świeci; kuj żelazo, póki gorące.


153. man can believe the impossible but can never believe the improbable - człowiek może uwierzyć w to, co niemożliwe, ale nigdy nie uwierzy w to, co nieprawdopodobne.


154. man is always looking for someone to boast to; woman is always looking for a shoulder to put her head on - mężczyzna szuka zawsze kogoś, przed kim może się chwalić; kobieta szuka ramienia, na którym mogłaby złożyć głowę.


155. man is often more irritated by the trifles than by the serious matters - człowieka często bardziej denerwują drobiazgi niż poważne rzeczy.


156. man is the only animal who blushes, or needs to - jedynym zwierzęciem, które się rumieni, a przynajmniej powinno, jest człowiek.


157. many a truth can be best expressed in jest - wiele prawd najlepiej można wyrazić żartem.


158. many laws but little justice - wiele praw, ale mało sprawiedliwości.


159. many things are not believed because their current explanation is not believed - nie wierzy się w wiele rzeczy, ponieważ nie wierzy się w ich obecne wytłumaczenie.


160. many wise words are spoken in jest; but they don't begin to compare with the number of foolish words spoken in earnest - wiele mądrych słów wypowiedziano żartem; ale ich liczba nie może się równać z liczbą głupich słów wypowiedzianych z powagą.


161. marriage: a community consisting of a master, a mistress, and two slaves, making in all two - małżeństwo: wspólnota składająca się z pana, pani i dwojga niewolników, a wszystko to dwie osoby.


162. marriage: a romance in which the hero dies in the first chapter - małżeństwo: romans, w którym bohater umiera w pierwszym rozdziale.


163. marriage is like a cafeteria: you take what looks good to you, and pay for it later - małżeństwo jest jak bar samoobsługowy: bierzesz to, co wygląda dobrze, a płacisz za to później.


164. mediocre people have an answer to everything and are astonished at nothing - przeciętni ludzie mają odpowiedź na wszystko i nic ich nie zadziwia.


165. men can live without air for a few minutes, without water for about two weeks, without food for two months, and without a new thought, for years and years - człowiek może żyć bez powietrza parę minut, bez wody około dwóch tygodni, bez jedzenia dwa miesiące, a bez myślenia wiele lat.


166. men never do evil so completely and cheerfully as when they do it for religious conviction - ludzie nigdy nie czynią zła tak zupełnie i ochoczo, jak z przekonań religijnych.


167. men tire themselves in pursuit of rest - ludzie męczą się w pogoni za odpoczynkiem.


168. men who are ready to do everything for the sake of peace, seldom find peace - ludzie, którzy są gotowi zrobić wszystko dla spokoju, rzadko spokoju zaznają.


169. men who are unhappy, like men who sleep badly, are always proud of the fact - ludzie, którzy są nieszczęśliwi, tak jak ludzie, którzy źle sypiają, są zawsze dumni z tego faktu.


170. millions long for immortality who do not know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon - do nieśmiertelności wzdychają miliony tych, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić w deszczowe popołudnie niedzielne.


171. modern age: when girls wear less in the street than their grandmothers did in bed - nowoczesność: kiedy dziewczyny mają na sobie mniej na ulicy, niż ich babki miały w łóżku.


172. money will buy a pretty good dog but it won't buy the wag of his tail - za pieniądze kupisz dobrego psa, ale nie kupisz za nie merdania jego ogona.


173. monotony is a law of nature. Look at the monotonous manner in which the sun rises - monotonia jest prawem natury. Zobacz, w jaki monotonny sposób wschodzi słońce.


174. most people tire of a lecture in ten minutes, clever people can do it in five - większość ludzi jest zmęczona wykładem po dziesięciu minutach, inteligentni już po pięciu.


175. my duty is a thing I never do, on principle - moim obowiązkiem jest to, czego z zasady nie robię. Oscar Wilde.


176. my house is my castle - mój dom jest moją twierdzą.


177. never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few - nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu.


178. new brooms sweep clear - nowe miotły dobrze zamiatają.


179. no man has become wicked all at once - nikt nie stał się niegodziwcem od razu.


180. no man with four aces asks for a new deal - nikt, kto ma cztery asy, nie prosi o nowe rozdanie.


181. no member of a crew is praised for the individuality of his rowing - żaden członek załogi nie jest chwalony za indywidualizm swojego wiosłowania.


182. no needle is sharp at both ends - żadna igła nie jest ostra na obu końcach.


183. no one can be original by trying - nie można być oryginalnym, usiłując nim być.


184. nobody has ever been able to tell the difference between a fool and a hero until afterwards - dopiero jak jest po wszystkim, widać różnicę między szaleńcem a bohaterem.


185. nobody has ever tried to change gold into lead - nikt nigdy nie próbował zamienić złota w ołów.


186. nothing is ever all wrong. Even a clock that stops is right twice a day - nikt nie myli się bez przerwy. Nawet zegar, który stoi, dwa razy w ciągu doby pokazuje prawidłowy czas.


187. nothing is impossible in Russia but reform - wszystko jest możliwe w Rosji poza reformą. Oscar Wilde.


188. nothing is wonderful when you get used to it - wszystko przestaje być cudowne, kiedy się do tego przyzwyczajasz.


189. nothing marks the increasing wealth of our times and the growth of the public mind toward refinement more than the demand for books - nic nie świadczy lepiej o wzrastającym dobrobycie naszych czasów i wzroście zainteresowania publiczności tym, co subtelne, niż popyt na książki.


190. nothing refines but the intellect - nic tak nie uszlachetnia jak intelekt. Oscar Wilde.


191. nowadays it is only the unreadable that occurs - obecnie zdarzają się tylko takie rzeczy, o których nie warto czytać. Oscar Wilde.


192. nowadays whatever is not worth saying is sung - w dzisiejszych czasach śpiewa się o tym, o czym nie warto mówić.


193. of the best rulers people only know that they exist; the next best they love and praise; the next they fear; and the next they revile - o najlepszych władcach ludzie wiedzą tylko tyle, że oni istnieją; tych trochę gorszych kochają i wychwalają; tych jeszcze gorszych się boją; a tych najgorszych przezywają (Lao-Tsy).


194. often it is just lack of imagination that keeps a man from suffering very much - często po prostu brak wyobraźni chroni człowieka przed wielkim cierpieniem.


195. one must be serious about something, if one wants to have any amusement in life - człowiek musi coś traktować poważnie, jeśli chce mieć jakąś rozrywkę w życiu. Oscar Wilde.


196. only the shallow know themselves - tylko płytcy ludzie znają siebie. Oscar Wilde.


197. only the wisest and the stupidest of men never change - tylko najmądrzejsi i najgłupsi z ludzi nigdy się nie zmieniają.


198. only a small man boasts of his achievements and only an ignorant boasts of his knowledge - tylko mały człowiek chełpi się swymi osiągnięciami i tylko ignorant chwali się swoją wiedzą.


199. patience is the best remedy for every trouble - cierpliwość jest najlepszym lekarstwem na każdy kłopot.


200. peace comes not from the absence of conflict but from the ability to cope with it - pokój wynika nie z braku konfliktu, ale z możliwości jego przezwyciężenia.


201. peace of mind begins just where ambition ends - spokój umysłu zaczyna się tam, gdzie kończy się ambicja


202. people are also judged by the company they keep away from - ludzie są również osądzani po towarzystwie, którego unikają.


203. people are happy or unhappy, not according to what they get absolutely, but according to the ratio between what they get and what they have been led to expect - ludzie nie są szczęśliwi lub nieszczęśliwi zależnie od tego, co uzyskują absolutnie, lecz zależnie od proporcji między między tym, co uzyskują, a tym, co każe im się oczekiwać.


204. people who are not aware of the danger can't be said to be brave - ludzi, którzy nie są świadomi niebezpieczeństwa, nie można nazwać odważnymi.


205. people are usually more convinced by reasons they discovered themselves than by those found by others - ludzi zazwyczaj bardziej przekonują racje, do których dochodzą sami, niż prawdy odkryte przez innych.


206. people ask you for advice byt they only want praise - ludzie proszą cię o radę, ale chcą jedynie pochwały.


207. perfect freedom is reserved for the man who lives by his own work and in that work does what he wants to - doskonała wolność zarezerwowana jest dla tego, kto żyje z własnej pracy, a w tej pracy robi to, co chce robić.


208. perfection is finally attained not when there is no longer anything to add, but when there is no longer anything to take away - doskonałość zostaje ostatecznie osiągnięta nie wtedy, gdy nic już nie można dodać, ale wtedy, gdy nic już nie można odjąć.


209. perfection is made of trifles, and perfection is not a trifle - doskonałość składa się z drobiazgów, lecz doskonałość to nie jest drobiazg.


210. pessimism with regard to the present often comes from ignorance of the errors nad miseries of the past - pesymizm co do teraźniejszości często wynika z nieznajomości błędów i niedoli przeszłości.


Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości

Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma

Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje

Darmowe książki

Największa księgarnia w sieci

 
...
Sentencje

Cytaty
Aforyzmy

- Bóg
- czas
- człowiek
- dobro
- dzieci
- erotyczne
- filozofia
- głupota
- kobieta
- kobieta 2
- mądrość
- miłość
- moralność
- nadzieja
- przyjaźń
- przysłowia
- przysłowia 2
- przysłowia 3
- różne mix
- różne mix 2
- różne mix 3
- sukces
- szczęście
- świat
- wiara
- wolność
- zdrowie
- życie

- łacińskie
- łacińskie 2

- po angielsku
- po angielsku 2

życzenia

- urodzinowe
- Boże Narodzenie
- Nowy Rok
- Dzień Ojca
- Dzień Matki

Wasze wiersze

- 2011

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_____
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

bramkarz999
20.04.2012 11:53:42
Jak myślicie, czy [url=http://www.accesscon
trol.pl/]bramki obrotowe[/url] na stadionach zwiększają bezpieczeństwo?


Biznesplan
17.04.2012 19:53:32
Witam wszystkich, jestem tu nowy smiley

Czekolada
16.04.2012 15:55:11
Witam wszystkich. Zapraszam na fajną stronę : [url=http://chocolissimo.
pl/]czekolada[/url]. Kasa dla Ciebie! [url=http://www.seopilot.
pl/webmaster/?session=3af
a6da413a4614a68c743b762de


Czekolada
16.04.2012 15:54:43
Witam

Alutherm
16.04.2012 14:23:59
hi

Kostka brukowa
11.04.2012 14:43:25
hej

baki49
11.04.2012 12:27:58
hej


* Inspirujące cytaty sukcesu * Jak uzyskasz Darowizny z Piątej Głębokości * Książki, ebooki, audiobooki, czasopisma * Pozytywna wiedza, wartościowe publikacje * cytaty wikipedia *

* aforyzmy wikipedia * sentencje, maksymy wikipedia *


471,787 Unikalnych wizyt

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.
 


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie